неділя, 20 серпня 2017 р.

Спеціалізований сайт nus.org.ua

   Звертаю Вашу увагу, що для комунікації реформи “Нова українська школа”  створено спеціалізований сайт nus.org.ua. 
     На ньому збираються всі актуальні новини НУШ, матеріали, нормативні документи, а також відповіді фахівців на ваші актуальні питання щодо реформи НУШ, анонси подій та можливостей підвищення кваліфікації вчителів.
     Сайт має на меті розповідати історії агентів змін, перебіг пілотування НУШ, а також — міжнародний досвід проведення реформи середньої школи.

Всеукраїнська серпнева конференція педагогічних працівників

Виступ Лілії Гриневич та Володимира Гройсмана (Частина І)

Виступ Романа Шияна (Частина ІІ)

вівторок, 15 серпня 2017 р.

Оцінювання знань учнів у 2017-2018 н.р.

     У зв'язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 19.08.2016 № 1009 внесло зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи Так, Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222, викладено в новій редакції. З огляду на це розглянемо основні тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 
     Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів. Окрім того, результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач. 
   Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. 
   У 1-х класах допустиме лише вербальне оцінювання. Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів характеристику особистісного розвитку учня. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю. 
     За 12-бальною шкалою оцінюють навчальні досягнення учнів 2-4-х класів з предметів інваріантної складової трьох освітніх галузей змісту початкової загальної освіти. 
     Щомісячне оцінювання за ведення зошитів відмінене. 
  Зіставимо в таблиці застосовність способів оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій школі: 
СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень учнів у початковій школі 
Вербальний -  1-й клас. Педагогічна рада навчального закладу вправі ухвалити рішення про вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів з усіх предметів. 
За 12-бальною шкалою – 2-4-й класи предмети таких освітніх галузей: «Мови і література» (мовний і літературний компоненти),  "Математика", "Природознавство".
Задля об'єктивності й точності оцінювання доцільно керуватися такими критеріями, як: якість знань (міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість) сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях) досвід елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні) досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе. Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо). 
За гіперпосиланнями можна також проглянути тезисно зміни в орієнтовних вимогах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з таких предметів, як: 

Перший урок 2017-2018 навчального року

Навчально-виховна робота в 2017-2018 н.р.

Нова українська школа