На допомогу вчителю

Характеристика на учня 1-го класу 
(Прізвище, ім’я), що навчається в 1 класі ліцею "Європейська освіта" в 2023- 2024 н.р.

*****
Відповідально виконує завдання і дотримується зобов’язань. Активно бере участь у заняттях. Виявляє велику ініціативу і самостійність. Є працьовитим і витривалим в шляху до мети. Творчо і безконфліктно працює в колективі. Завжди дотримується правил безпечної поведінки під час занять та ігор. Щодо інших – культурний, ввічливий і дружній. Його дуже люблять. Виявляє організаторські здібності. Висловлюється вичерпно, повними реченнями. Читає вільно, виразно, з розумінням. Пише на слух, дотримуючись правил орфографії. Складає і пише висловлювання на декілька речень на задані теми. Опанував знання з граматики. Вільно додає, віднімає, множить і ділить в межах ста різними способами. Вправно додає і віднімає в межах тисячі. Знає властивості геометричних фігур. Самостійно розв'язує текстові завдання. Має розлогі знання про навколишнє середовище. Робить оригінальні вироби, використовуючи різні техніки. Любить співати і займатися музикою. Самостійно розв’язує текстові задачі. Відрізняється дуже хорошими фізичними здібностями. Охоче бере участь в групових іграх.

****
Безконфліктно працює в колективі. Завжди дотримується правил безпечної поведінки під час занять та ігор. Є дружньою і ввічливою. Працює в хорошому темпі, хоч не завжди самостійно. Завдання виконує точно. Уважно стежить за перебігом уроку, часто виявляє активність. Зазвичай готовий до уроку. Висловлюється короткими реченнями, читає правильно, з розумінням. Пише на слух, намагаючись дотримуватися правил орфографії. Складає і пише твори на задану тему. Опанував знання з граматики. Правильно додає, віднімає, множить і ділить в межах ста.
Додає і віднімає в межах тисячі. Знає властивості геометричних фігур. Самостійно розв'язує прості текстові завдання. Володіє загальними знаннями про навколишнє середовище. Створює гарні вироби, використовуючи різні техніки. Дуже любить співати і займатися музикою. Відрізняється дуже хорошими фізичними здібностями. Охоче бере участь в групових іграх.

***
Не завжди дотримується правил безпечної поведінки під час уроків та ігор. Працює повільно, не завжди самостійно. Не виконує завдань до кінця. Виявляє помірну активність під час уроків. Має проблеми з концентрацією. Зазвичай підготовлений до занять. Висловлюється короткими реченнями. Читає правильно, завжди з розуміннями. Пише по пам’яті. Не опанував достатньо правил орфографії, а також знань з граматики. З допомогою складає і пише твори на задані теми. Під керівництвом вчителя додає і віднімає в межах ста. Множить і ділить в межах тридцять з використанням засобу для рахування. Розрізняє геометричні фігури. Самостійно розв’язує прості текстові завдання. Володіє фрагментарними знаннями про навколишнє середовище. Створює гарні вироби, використовуючи різні техніки. Співає і займається музикою в групі. Відрізняється дуже хорошими фізичними здібностями. Охоче бере участь в групових іграх.

**
Програмовий матеріал засвоїв на високому та достатньому рівні. Впевнений у своїх силах, має почуття власної гідності, доброзичливий, ініціативний. В класі входить в групу лідерів. Завжди прагне до поставленої мети, намагається зробити якісно, переробляє, якщо не вийшло. Хлопчик виконує інструкції вчителя, діє за встановленими правилами. Пізнавальні здібності виявляються в допитливості, любить спостерігати та експериментувати. Фізично розвинутий добре.

*
Фізично розвинений добре, але має вади зору, носить окуляри.
Програмовий матеріал засвоїв на достатньому рівні. Самостійний. Охоче пояснює різні речі, показує, коментує. Навчається краще, роблячи самостійні відкриття. Виявляє зацікавленість до навчання. Характерне зростання творчої активності
Прагне бути першим. Чутливий до критики. З колективом знаходить завжди спільну мову. Полюбляє ставити запитання, пробуючи дати на них відповіді. Доброзичливий.

*
Програмовий матеріал засвоїв на початковому та середньому рівні. Прагнення вчитися майже відсутнє.
Доброзичливий, поважає старших. До роботи відноситься старанно. Любить розфарбовувати, розглядати книжки, хоча читати не хоче. Самостійний.

ЧЧ.ММ.РР.

Директор школи: ___________
Класний керівник: __________


Характеристика
на учня 1-го класу
П. І навчається в ліцеї "Європейська освіта" з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Мова (виразна, має вади мови) думки висловлює (чітко, не чітко), словниковий запас – (значний, незначний). Володіє учбовим матеріалом на (високому, достатньому середньому, початковому) рівні. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, по­гребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, на­вчається погано) Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять (гарно, добре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері­ал Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення Має здібності до вивчення (вказати предмети) На уроках завжди (уважний, актив­ний, байдужий). Має добрий загальний розвиток.  Багато читає
До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самовряду­вання у культмасових заходах, у спортивному житті школи) Був учасни­ком (шкільної, міської, обласної; олімпіади, конкурсу, турніру, нагородже­ний (дипломом, почесною грамотою, медаллю) (Скромний веселий, то­вариський, стриманий врівноважений, розсудливий дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу) Правила поведінки ( завжди сві­домо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя,  ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Кори­стується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.
Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням погано впливають).

 Директор                     (підпис)
Класний керівник           (підпис)

Зразки готових характеристик на учнів школи


 ______________ має хороший фізичний і розумовий розвиток, має високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий кругозір, любить читати. ____________ вміє висловлювати власну думку усно та письмово,  доводити її, при цьому демонструючи багатий словниковий запас. Мовлення виразне, емоційне, вміє декламувати вірші.
Учениця має добре розвинуту довільну увагу, вільно переключається із одного виду діяльності на інший, вміє зосереджуватись на суттєвих фактах, вміє її розподіляти. Програмний матеріал засвоює швидко, ґрунтовно. Має добре розвинену пам'ять, швидко запам’ятовує навчальний матеріал і легко його відтворює. Вміє відрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, має розвинену уяву.
Організована, вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролює себе, дотримується режиму дня.
Вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролювати себе. Дотримується режиму дня, реагує на похвалу чи осуд вчителя, любить малювати.
Спокійна, врівноважена, вихована, чуйна, користується авторитетом серед учнів класу.
Чуйна, добра, працелюбна, товариська, має добрі організаторські здібності, відвідує хореографічний та вокальний гуртки, .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
________________ має хороший фізичний і розумовий розвиток, має високий та достатній рівень  навчальних досягнень. Учень надає перевагу предметам  математичного циклу, має широкий кругозір, дбре розвинуте логічне мислення, любить читати. Дмитро вміє висловлювати власну думку усно та письмово,  доводити її при частковій допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий запас. Мовлення виразне, емоційне.
Учень має розвинуту довільну увагу, вільно переключається із одного виду діяльності на інший, зосереджуючи увагу на суттєвих фактах, проте не вміє її розподіляти, часто відволікається. Програмний матеріал засвоює швидко, осмислено. Має хорошу пам'ять, матеріал запам’ятовує швидко і легко його відтворює. Вміє відрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, має розвинуту уяву.
Неорганізований, проте вміє самостійно працювати з книгою, заучувати матеріал, контролювати себе, дотримується режиму дня, реагує на похвалу чи осуд вчителя.
Часто створює конфліктні ситуації, може проявляти агресивність по відношенню до учнів класу. Відвідує хореографічний гурток.
Емоційний, вразливий, товариський, артистичний, відвідує хореографічний гурток, користується авторитетом серед школярів.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
________________ має хороший фізичний і розумовий розвиток, однак навчається не в міру своїх можливостей, має достатній та середній (іноземна мова, математика) рівень  навчальних досягнень. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу. Вікторія вміє висловлювати власну думку усно та письмово,  доводити її при допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий запас.
Учениця неуважна, а тому не швидко переключається із одного виду діяльності на інший, не вміє швидко зосереджувати увагу на суттєвих фактах, не вміє розподіляти увагу. Програмний матеріал засвоює після багаторазового пояснення вчителя, може відволікатися при поясненні матеріалу. Має хорошу пам'ять, проте  запам’ятовує матеріал і відтворює його при допомозі вчителя.
Вміє самостійно працювати з книгою, але заучує матеріал повільно, оскільки часто відволікається.
Швидка, непосидюча, може конфліктувати з однокласниками, відвідує хореографічний та вокальний гуртки.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Іванов Петро навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано).Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.
До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.
Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).
Характеристика видана для подання
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Петренко Олег навчався у 1 класі з 1 вересня 20__ року.
Програмовий матеріал засвоїв на початковому  рівні. Прагнення вчитися майже відсутнє. На уроках неактивний. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – нижче середнього. Рівень розвитку пам’яті – низький, уваги – низький, мислення – середній, уяви – низький; мовлення - низький.
Ставлення до навчання нестійке позитивне: вважає, що вчитися треба, але інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє.
Відсутня мотивація до навчання. Учень працює за вказівкою вчителя, частіше в індивідуальному порядку, інколи задає запитання.
Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій. В учня високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками. Яскравою рисою, що спричиняє негативне відчуття себе, є "самотність”. Дитина неагресивна, потребує дружби і товаришування, схильний до усамітнення.
Рівень потреб у схваленні з боку дорослих – вище середнього, з боку однолітків – високий.
Прагнення самовдосконалення відсутнє зовсім, виявляється у байдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. Найяскравіше виражені спортивні здібності.
Невпевнений у собі, не вміє відстоювати власну думку. Самооцінка дещо занижена. У конфліктній ситуації намагається самоусунутися, відійти в сторону.
Труднощі в навчанні пов’язані з недостатньо розвинутим емоційно-вольовим контролем: хлопець не доводить розпочату справу до кінця, шукає легких рішень. Ці особливості заважають йому реалізовувати яскраві спортивні здібності. Впевненість у собі, вміння спілкуватися,розвиток розумових здібностей, співпраця з оточуючими можуть допомогти
учневі досягти бажаного.
Доброзичливий, поважає старших. Позитивно сприймає оточуючих. Любить розфарбовувати, розглядати книжки, хоча читати не хоче. Самостійний. Потребує індивідуального підходу.
У виховній роботі з Олегом доцільно заохочувати його до співпраці з одноклассниками.

******************************************
Характеристика
Корнійчука Олександра Анатолійовича,
12.03.2015 року народження,
учня 4-___ класу
КЗ "Ліцей "Європейська освіта"

Корнійчук Олександр навчається у даному закладі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.
До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.
Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Директор школи                                    _____________
Класний керівник                       _________________


Немає коментарів:

Дописати коментар